Kushtet e Përdorimit

E gjithë përmbajtja e kësaj faqe interneti është e mbrojtur nga Fondacioni Maharishi, përveç rasteve kur është shënuar ndryshe.

Përveç sa thuhet këtu, asnjë pjesë e këtyre përmbajtjeve nuk mund të shfaqet, riprodhohet, ripublikohet, shkarkohet, postohet, transmetohet dhe shpërndahet në asnjë formë ose me çfarëdo mjeti, elektronik, mekanik, fotokopjim, inçizim ose ndryshe pa lejen paraprake të së drejtës së autorit mbajtës. Leja jepet vetëm për përdorim personal ose të brendshëm për qëllime jotregtare, për të shfaqur përmbajtjen me një kompjuter duke përdorur softuerin e kërkuesit HTML dhe për të shkarkuar, përdorur dhe shtypur kopjet e materialit, me kusht që të mos bëhen modifikime për materialin dhe se të gjitha të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera të pronësisë ruhen. Leja jepet për të përfshirë lidhje me URL të dokumenteve që përbëjnë faqen në dokumente të tjera HTML, me kusht që të gjitha markat tregtare të vihen në dukje në lidhje të tilla. Leja e dhënë këtu nuk përfshin të drejtën për të ripublikuar përmbajtjen në ndonjë faqe tjetër të internetit. Modifikimi i materialeve ose përdorimi i materialeve për ndonjë qëllim tjetër është shkelje e të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera pronësore. Përdorimi i disa prej përmbajtjeve është subjekt i kufizimeve shtesë siç specifikohet në brendësi.

Fondacioni Maharishi ka për qëllim që informacioni që përmban ky website të jetë i saktë dhe i besueshëm. Megjithatë, mund të ndodhin gabime. Prandaj, Fondacioni Maharishi nuk pranon asnjë garanci të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, për çdo çështje që ka të bëjë me këtë faqe interneti, duke përfshirë pa kufizim tregtueshmërinë ose përshtatshmërinë për ndonjë qëllim të caktuar. Kërkesat në lidhje me markat tregtare, të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale që drejtojnë përmbajtjen e kësaj Faqe duhet të drejtohen tek Fondacioni Maharishi.

Gjithë përmbajtja e të drejtës së autorit 2017 Fondacioni Maharishi. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

® Meditimi Transcendental, TM, Programi TM-Sidhi, Teknikat e Avancuara të Meditimit Transcendental, Maharishi, Maharishi Mahesh Yogi janë të regjistruara ose markat tregtare të zakonshme të liçencuara në Fondacionin Maharishi dhe të përdorura me nënliçencën.